Visie en Missie

Visie en missie Kinderdagverblijf Windekind


Windekind gelooft in het uniek zijn van elk kind, met zijn/haar persoonlijke sterke punten. Deze filosofie vormt dan ook het uitgangspunt van de holistische visie waarbinnen wij werken om het welbevinden van uw kind te garanderen. Concreet houdt dit in dat wij uw kind omringen met een enthousiast en gemotiveerd team dat het kind op de eerste plaats stelt. Op deze manier kunnen baby en peuter zich ontwikkelen en hechten binnen een emotioneel veilige context, ondersteund door professionele medewerkers.


Het kind wordt in een huiselijke en veilige sfeer begeleid, maar krijgt vooral de mogelijkheid om – door middel van gevarieerde uitdagingen – zichzelf maximaal te ontplooien op zijn of haar eigen manier en tempo. Binnen de kribbe worden deze uitdagingen aangepast aan het niveau van de baby en/of peuter, zonder het kind als een op zichzelf staand individu uit het oog te verliezen. Wij geloven in een sterk kindbeeld, waarbij het kind niet voortdurend bij het handje wordt gehouden, maar waarbij het tempo van ontwikkelen aangegeven wordt door een competent en autonoom kind met een eigen karakter, individuele interesses en een arsenaal aan vaardigheden.


Daar wij handelen met respect voor ieders unieke eigenheid, is een persoonlijke aanpak onontbeerlijk. De specifieke noden van de baby en peuter worden vanzelfsprekend centraal geplaatst. Het kind is betrokken en speelt zelf een actieve rol binnen zijn/haar opvoeding; er wordt dan ook actief gekeken naar de signalen van baby en/of peuter opdat deze snel kunnen herkend worden en hier optimaal kan op worden ingespeeld. Ook wordt ervoor gezorgd dat het kindje goed gedijt binnen de groep waar hij of zij deel van uitmaakt om zo de sociale vaardigheden ook maximaal te stimuleren. Belangrijk hierbij is dat het Nederlands als eerste voertaal gerespecteerd wordt, opdat communicatie geen struikelblok wordt.


Wij dragen eerlijkheid en communicatie hoog in het vaandel. Onze medewerkers staan dan ook open voor kritische (zelf)evaluatie opdat zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten binnen het opvoedingskader. Ook ouders bijstaan en hen betrekken bij de opvang van hun kind is een belangrijk aspect van de dagelijkse werking. Om de opvoeding van het kind zo eenduidig mogelijk te houden, is het belangrijk dat ouders eigen inbreng hebben en dat overleg steeds mogelijk is. Op deze manier kan de gedeelde opvoeding zo complementair mogelijk verwezenlijkt worden binnen een kader van een wederkerige relatie.

Windekind maakt zich dan ook sterk dat communicatie en participatie twee belangrijke pijlers zijn binnen de kinderopvoeding. Met het oog op het optimaal integreren van deze pijlers, hechten wij – naast de directe band met het kind - veel belang aan de relatie tussen ouders en medewerkers.

Wij hebben uiteraard vertrouwen in de opvoedingscompetenties van gezinnen, en willen deze dan ook ten volle benutten. We werken dagelijks aan het creëren van een vertrouwensband, met respect voor ieders mening en visie. Om deze band optimaal te kunnen verwezenlijken houdt de kribbe er aan om op regelmatige basis gelegenheden aan te bieden waarbinnen verder gebouwd kan worden aan de verbondenheid en onderlinge vertrouwensrelaties.

Bij Windekind staan we open voor kinderen van elke mogelijke achtergrond en wordt, binnen deze cultuur van diversiteit, voor een zo optimaal mogelijk opvang gezorgd. Integratie in elke vorm wordt in de kribbe sterk aangemoedigd. Verder hechten we ook veel belang aan het ondersteunen van zelfontplooiing binnen het bestaande multiculturele kader waarin uw kind wordt opgevangen en opgevoed. Om het wereldbeeld van uw kind zoveel mogelijk te verbreden werken wij dan ook op regelmatige basis samen met externe organisaties opdat zij ook hiermee al kennis kunnen maken. Deze wisselwerking is zowel positief voor het kind omdat het nieuwe dingen leert kennen en ervaringen opdoet, als voor de kribbe, die zich op deze manier integreert binnen de buurt en de gemeente.

Om bovenstaande doelen te bereiken, zetten we de talenten en vaardigheden van onze medewerkers maximaal in en integreren we nieuwe tendensen continu in onze werking.